• Aktuality default

  SPOJTE VAŠE POTŘEBY

  ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

  cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

Poplatníci, kteří mají problémy se splacením daně, mohou podat žádost o posečkání. Toto řešení je rozhodně levnější, než následně hradit úroky z prodlení.

Finanční úřad může na základě žádosti nebo i z úřední povinnosti povolit posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky. Musí však vzniknout zákonné důvody, daňový řád předvídá následující:

 • neprodlená úhrada by znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,
 • byla by ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,
 • neprodlená úhrada by vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
 • není možné vybrat daň od daňového subjektu najednou,
 • při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

V praxi je nejčastější u právnických osob ten důvod, že poplatník je povinen hradit daň z výnosů, které nebyly do data splatnosti daně uhrazeny.

Žádost musí obsahovat kolek 400 Kč.

Při povolení odkladu či splátek vyměří správce daně úrok ve výši reposazby + 7 procentních bodů, tedy o polovinu méně, než činí úroky z prodlení. Úroky za posečkání navíc v odůvodněných případech nemusí být vyměřeny.

Zdroj: Verlag Dashöfer