• Ucetnictvi

  VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

  ... přizpůsobíme se plně potřebám Vaší firmy, zaručíme Vám

  seriózní a zodpovědný přístup a kvalitní účetní servis ...

Co je účetnictví?

Účetnictví je nástrojem pro zachycení veškerých informací o hospodářské činnosti jakéhokoliv subjektu v peněžních jednotkách, které od roku 2004 nahradilo tzv. podvojné účetnictví. Správně vedené účetnictví splňuje informační, registrační, důkazní a kontrolní funkci a slouží k vyměření daňové povinnosti.

Čím se řídí?

Postupy účtování jsou upraveny zákonem č 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy.

Kdo má povinnost vést účetnictví?

Účetnictví vede podnikatel či právnická osoba, jejichž obrat překročil za předcházející rok 25 mil. Kč, podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku, osoby, jimž to ukládá zvláštní právní předpis a osoby na základě vlastního rozhodnutí.

Co nabízíme?

 • účtování pokladních dokladů a bankovních výpisů,
 • evidence a zpracování závazků a pohledávek,
 • příprava platebních příkazů,
 • evidence hmotného a nehmotného majetku,
 • účtování cestovních náhrad,
 • inventurní zápisy,
 • účtování mzdové agendy,
 • evidence skladového hospodářství,
 • zpracování přiznání k DPH, včetně souvisejících písemností (např. souhrnné hlášení)
 • zpracování přiznání dani z příjmů,
 • zpracování přiznání k dani silniční, k dani z nemovitosti,
 • sestavení roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha v účetní závěrce)
 • sestavení účetní osnovy, včetně analytických účtů dle požadavků a potřeb klienta.