• Aktuality default

  SPOJTE VAŠE POTŘEBY

  ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

  cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

S rokem 2014 vstoupila v účinnost celá řada změn v daňových a souvisejících předpisech. Jiné novinky jsou již v zákonech od roku 2013, poprvé se však budou realizovat až v roce 2014. Na co si dát pozor, uvádí stručný průvodce vybranými změnami.

Účetnictví

V účetní závěrce za rok 2013 se poprvé projeví změny v účtování vlivů týkajících se minulých období. Jde zejména o opravy v důsledku nesprávného účtování, o významné opravy v důsledku neúčtování o nákladech a výnosech minulých let, rozdíly ze změny účetní metody. Zatímco dříve se tyto položky účtovaly do výsledku běžného období, počínaje účetním obdobím roku 2013 se o nich účtuje rozvahově a vykazují se jako „Jiný výsledek hospodaření minulých let“. V návaznosti na to je potřeba vyhodnotit možnost či nutnost podat dodatečné přiznání k dani z příjmů.

Daň z nemovitých věcí

Přestože zákon o dani z nemovitých věcí obsahuje celou řadu textových změn, věcné změny nejsou tak rozsáhlé. Pozor je dobré si dát u následujících případů:

 • U vícepodlažních staveb používaných pro podnikání se zvyšuje sazba daně, pokud nadzemní podlaží přesahuje 1/3 zastavěné plochy stavby. Doposud to bylo vždy, bez ohledu na rozsah zastavěné plochy nadzemního podlaží. Poplatníci, kterých se tato pozitivní změna týká, musí podat přiznání do 31. ledna 2014.
 • Nově nejsou předmětem daně ze staveb takové stavby, které nejsou budovami zapisovanými do katastru nemovitostí a inženýrské stavby vyjmenované v příloze zákona. Může jít např. o nekryté bazény, požární nádrže či plošné stavby, které se nacházejí na jiných druzích pozemků, než je druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo zpevněná plocha. Naopak pozemky zpevněné vlečkou podléhají nově dani z pozemků.

Silniční daň

Přestože zákon obsahuje textové změny, věcné změny nejsou významné.

DPH

 • Od 1. ledna 2014 vzniká plátcům povinnost posílat veškerá podání výhradně elektronicky. Jen omezeného okruhu plátců se tato povinnost nedotkne, a to fyzických osob s obratem do 6 mil. Kč za 12 měsíců, které nemusí činit elektronická podání ze zákona.
 • Větších změn doznalo dodání pozemků, popř. dalších nemovitých věcí.
 • Ručení za DPH neuhrazenou dodavatelem při platbě na jeho nezveřejněný účet může nastat až u plnění nad 700 tis. Kč.

Daně z příjmů

 • Při prodeji pozemku obchodní korporací je možné ztrátu daňově uplatnit, což prakticky znamená, že tato ztráta sníží daňové zatížení ostatních činností v aktuálním roce nebo v letech budoucích.
 • U daňových opravných položek k pohledávkám v závěrce za rok 2013 je potřeba postupovat podle dosavadního znění předpisů, jednodušší systém roku 2014 je použitelný až pro nově vzniklé pohledávky. Nově bude možné tvořit daňové opravné položky po 18 měsících do výše 50 %, po 36 měsících až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. U vlastní pohledávky není od roku 2014 tvorba omezena hodnotou pohledávky 200 tisíc Kč. Ocitne-li se spojená osoba v insolvenci, 100% daňové opravné položky již nebude možné tvořit.
 • U příjmů z dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u jednoho plátce nepřesáhne za kalendářní měsíc 10 tisíc Kč (doposud 5 tisíc Kč), se uplatní srážková daň (tedy nikoliv zálohy na daň). Do stejné hodnoty se neodvádí pojistné.
 • Příspěvky poskytované členy zájmových sdružení mohou být u příjemce osvobozeny od daně z příjmů. Na druhé straně však u členů takovýchto sdružení nelze náklady na poskytnuté členské příspěvky považovat za daňově uznatelný náklad.
 • Motivační příspěvek jako daňově uplatnitelný náklad poskytovatele – společnosti, u které má být budoucí profese vykonávána, se zvyšuje z 2 000 Kč měsíčně u žáka na 5 000 Kč měsíčně a u vysokoškoláka z 5 000 Kč měsíčně na 10 000 Kč měsíčně.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z převodu nemovitostí byla nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí. Sazba zůstává 4 %, pro strany je výhodné si sjednat, že daň bude platit místo převodce nabyvatel. Ruší se osvobození při vkladu nemovitosti do kapitálu obchodní korporace, např. společnosti s ručením omezeným.

Zdroj: Verlag Dashöfer