• Aktuality default

    SPOJTE VAŠE POTŘEBY

    ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

    cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

Připravili jsme pro vás přehled sedmi nejrozšířenějších chyb, kterých se živnostníci a firmy v Česku při podání daňového přiznání dopouštějí. 

1. Chybějící přílohy

Dlouhodobě se vyskytujícím problémem u některých právnických osob jsou chybějící zvláštní přílohy se specifikací věcné náplně nebo propočtem částek vykázaných na řádcích, u nichž je to v dílčích pokynech pro jejich vyplnění požadováno.

2. Odečet na penzijní připojištění se státním příspěvkem

Při platbě daní dochází také často k chybě u nezdanitelné části základu daně. Poplatník si totiž může odečíst od základu daně zaplacený příspěvek na penzijní připojištění pro zdaňovací období roku 2013 v maximální výši 12 000 Kč. Částku, kterou zaplatil, je ale povinen snížit pro zdaňovací období roku 2013 právě o 12 000 Kč. Poplatníci v tom poměrně často chybují a odečítají si celou zaplacenou částku bez snížení. Chybné tedy je, pokud například zaplatili na penzijním připojištění v roce 2013 celkem 20 000 Kč a v daňovém přiznání uplatnili celou tuto částku namísto částky 8000 Kč, kterou získají, pokud od dvaceti tisíc odečtou 12 000 Kč.

3. Odečty u odborových poplatků

Často dochází k chybám také u odečtu ze zaplacených odborových příspěvků. Pro zdaňovací období roku 2013 je možný odečet do maximální výše 3000 korun. Poplatníci si ale často odečítají více, vše, co zaplatili.

4. Odečty na děti a manžela či manželku

Od roku 2013 si živnostníci nemohou současně uplatnit daňové zvýhodnění na děti či odpočet na manžela nebo manželku, pokud uplatňují výdaje procentem z příjmů. V případě vedení daňové evidence, tedy uplatnění skutečných výdajů, daňové zvýhodnění na děti a i odpočet na manželku si uplatnit mohou. Ale i u odečtů na manželku či děti daňových poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, hrozí chyby. U odečtu na vyživovanou manželku si může daňový subjekt odečíst pro zdaňovací období roku 2013 od základu daně částku ve výši 24 840 Kč na vyživovanou manželku či manžela, žijící s poplatníkem v domácnosti. A to v případě, pokud druhý z manželů nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období roku 2013 částku 68 000 Kč. Do vlastního příjmu manželky či manžela se kromě dalšího nezahrnují dávky státní sociální podpory, kterou je rodičovský příspěvek. Poplatníci ale často chybně do vlastního příjmu manželky či manžela nezahrnují také peněžitou pomoc v mateřství, která je dávkou nemocenského pojištění, a uplatňují si tím pádem chybně nárok na odečet na manželku. Podobně dochází k chybám také u daňového zvýhodnění na dítě, které nežije v domácnosti s poplatníkem. 

5. Žádosti o vrácení přeplatku

Poplatníci, kteří podávají daňové přiznání již v lednu a vypočetli si v něm daňový přeplatek, si zpravidla také ihned vyplní žádost o vrácení přeplatku, která je na poslední straně daňového přiznání. Finanční úřady ovšem žádost o vrácení přeplatku podanou v takto časném termínu musí ze zákona po 60 dnech zamítnout. Přeplatek totiž může vzniknout až vyměřením daňového přiznání po uplynutí lhůty pro jeho podání, která je do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Tedy zpravidla do konce března. Daňový subjekt si musí, pokud chce přeplatek vrátit, podat novou žádost. Řešením je podání daňového přiznání včetně žádosti o vrácení přeplatku až v průběhu února nebo března.

6. Chybějící podpisy

Stále se opakují případy, kdy na daňovém přiznání chybí podpis daňového subjektu. Součástí daňového přiznání je také žádost o vrácení přeplatků. Poplatníci často zapomenou podepsat jak daňové přiznání, tak i žádost o vrácení přeplatku. Nebo podepíšou jen žádost o vrácení přeplatku a mají za to, že tím je také podepsáno celé daňové přiznání. Není. Jak daňové přiznání, tak i žádost o vrácení přeplatků jsou samostatnými podáními, i když jsou na jednom tiskopisu.

7. Údaje o majetku, zásobách a pohledávkách

Daňový poplatník, který vede daňovou evidenci, má povinnost v daňovém přiznání vyplnit také v příloze č. 1 tabulku D (údaje o majetku, zásobách, pohledávkách, závazcích a další). Často se vyskytují případy, kdy tabulka vyplněna není. Podnikatelům při podání daňového přiznání pomůže nejenom, když se vyvarují nejčastějších chyb, ale také použití moderních technologií. Sem patří možnosti vyplňování v posledních přiznáních na daňovém portálu EPO spravovaným ministerstvem financí. Systém při vyplňování upozorní poplatníka na chyby, což eliminuje riziko, že se bude daňové přiznání podáno nesprávně.

Pokud poplatník zjistí, že v řádném daňovém přiznání udělal chybu, má možnost podat opravné daňové přiznání nejpozději do 1. dubna 2014, respektive 1. července 2014. Po tomto termínu může zjištěnou vlastní chybu napravit tak, že podá dodatečné daňové přiznání.

Zdroj: BusinessInfo.cz