• Aktuality default

    SPOJTE VAŠE POTŘEBY

    ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

    cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

Novelizace zákona o dani z přidané hodnoty přinesla od roku 2013 mj. i změnu ustanovení § 4 odst. 4, které upravuje přepočet cizí měny na měnu českou.

Obecně lze říci, že pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije podle § 4 odst. 4 zákona o DPH (dále ZDPH) kurz platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění, a to kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou. Od 1. ledna 2013 může plátce použít i poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou.

Kurzem platným pro osobu provádějící přepočet se rozumí denní nebo pevný kurz, který účetní jednotka v souladu s účetními předpisy používá podle § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Obdobně může postupovat i plátce, který není účetní jednotkou podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Plátce je podle § 21 odst. 1 ZDPH povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Pokud přijme úplatu před uskutečněním zdanitelného plnění, vzniká mu povinnost přiznat daň již ke dni jejího přijetí. Přijetím úplaty může být nejen zaplacení celé částky, částečné úhrady nebo zálohy, ale i jiné, nepeněžní formy úhrady.

Zdroj: Verlag Dashöfer