• Aktuality default

    SPOJTE VAŠE POTŘEBY

    ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

    cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

Dnem 30. září končí lhůta pro podání žádosti k uplatnění nároku na vrácení DPH z jiného členského státu EU.

Plátce, který v roce 2012 zaplatil daň z přidané hodnoty v jiném členském státě EU, aniž by měl v tomto státě sídlo nebo provozovnu, může požádat o vrácení této daně zpět. Pokud přijaté plnění použil pro účely, kdy má jen částečný nárok na odpočet, bude mu vrácena pouze část zaplacené daně.

Pro vrácení DPH je nutné podat prostřednictvím portálu České daňové správy elektronickou žádost.

K žádosti je nutné mít:

  • elektronický podpis,
  • oprávnění k přístupu do aplikace (vydá správce daně plátce).

Je nutné počítat s tím, že přidělení oprávnění k přístupu na elektronický portál může trvat až 15 dnů. Oprávnění přiděluje správce daně po obdržení elektronické žádosti podepsané elektronickým podpisem.

Žádost o vrácení podaná (odeslaná elektronicky datovou zprávou) do 30. září se dále předávána konkrétnímu státu k vyřízení. Termín pro podání žádosti o vrácení DPH za rok 2012 končí dnem 30. 9. 2013. Pokud plátce lhůtu zmešká, již ji nelze nijak prodloužit.

Limitní hranice částek, pro které lze uplatnit nárok na vrácení daně je:

  • 400 euro (v případě žádosti za období kratší než jeden rok, ale ne kratší než 3 měsíce),
  • 50 euro (pro období jednoho roku nebo období kratší než 3 měsíce, pokud jde o zbytek kalendářního roku).

Zdroj: Verlag Dashöfer