• Aktuality default

  SPOJTE VAŠE POTŘEBY

  ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

  cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

Na základě novely zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty účinné od 1. 1. 2013 se  ve srovnání s úpravou platnou do 31. 12. 2012 zkrátila účinnost registrace k DPH o měsíc. Z ustanovení § 6 odst. 1 ZDPH vyplývá, že plátcem daně je osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, pokud překročí obrat 1 000 000 Kč za nejbližších 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Povinnost registrace v návaznosti na překročení registračního limitu je s účinností od 1. 1. 2013 upravena v § 94  ZDPH. Přihlášku k registraci je  osoba povinna podat do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat podle § 4a ZDPH. Nově se podle § 6 odst. 2 ZDPH plátcem stává od 1. dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se plátcem dříve.

Novela zákona pozitivně zasáhla do vzniku tzv. zákonné registrace, protože s účinnosti od 1. 1. 2013 již nevzniká povinnost registrace plátce ( pokud nepřekročí limit obratu) v těchto případech pořízení zboží (z jiného členského státu, které je předmětem daně ) a služeb (s místem plnění v tuzemsku  osoby neusazené v tuzemsku):

 • pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu překročí částku 326 tis. Kč,
 • pořízení nového dopravního prostředku,
 • pořízení zboží podléhajícího spotřební dani,
 • poskytnutí služby,
 • dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi.

Pokud se neplátce do této situace dostane, stává se identifikovanou osobou podle  § 6g- 6i ZDPH a daň v ČR přizná a zaplatí, ale není automaticky plátcem daně

Zdroj: Verlag Dashöfer